کمپرسورهای گریز از مرکز

روتور، ایمپلر، لابیرنت سیل و أنواع ژورنال و تراست بیرینگ ها قطعاتی هستند که به روش مهندسی معکوس و مهندسی مجدد برای کمپرسورهای گریز از مرکز توسط شرکت هانیاگ ساخته شده اند. همچنین بازسازی روتورهای کمپرسورهای گریز از مرکز از جمله خدماتی است که این شرکت ارائه می نماید.