مهندسی معکوس

مهندسی معکوس فرایند به دست آوردن دانش فنی قطعات و سیستمها از طریق تحلیل ساختار، کاربرد و عملکرد آنهاست که هدف ساخت نمونه مشابه محصول الگو می باشد.
شركت مهندسي هانیاگ با استفاده از دانش روز، تجارب فني، تجهيزات پيشرفته و نيروهاي خلاق و مجرب، خدمات مهندسي معكوس را ارائه مي نمايد. این شرکت بخش وسیعی از فعالیتهای خود را روی مهندسی معکوس متمرکز نموده و سعی کرده است فرآیند مهندسی معکوس را از روشهای سنتی خارج کرده و به صورت سیستماتیک انجام دهد. مراحل انجام مهندسي معكوس در اين شركت به شرح زير است:
1. تشخيص اجزاء سيستم و روابط بين اجزاء
2. بررسی و تحلیل مدارک OEM
3. بررسی استاندارهای محصول
4. اندازه برداري قطعات با استفاده از تجهيزات پيشرفته از جمله CMM و ساير تجهيزات اندازه گيري دقيق
5. آناليز مواد، سختی سنجی، تعین استاندارد، تعیین سیکل عملیات حرارتی
6. تهيه نقشه هاي فني قطعات
7. طراحي تلرانسهای ابعادی و هندسی
8. تطبیق نقشه ها و تلرانسها با استانداردهای محصول، مدارک OEM و شرایط کاری
9. مشخص كردن روشهاي مونتاژ و تهيه نقشه هاي مونتاژي
10. برنامه ریزی فرايند ساخت هريك از قطعات
11. ساخت قطعات و مجموعه ها
12. كنترل كيفيت
13. تست قطعات و مجموعه ها در شرايط كاري مورد نظر