پمپ های ساتریفیوژ

شرکت هانیاگ موفق شده است قطعاتی شامل شفت، ایمپلر، رینگهای سایشی، دیفیوزر، هوزینگ بیرینگ، کیسینگ ساخته و مهندسی معکوس مجموعه های کامل پمپهای سانتریفیوژ را انجام دهد.